लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

रोल्पा

आवेदन फारमहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 कृषि विकास कार्यक्रमको प्रस्तावना ढाचा-२०८०/८१ आवेदन फारमहरु 2080-08-17 कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पा विवरण हेर्नुहोस्
2 प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमको प्रस्तावको ढाचा आवेदन फारमहरु 2078-10-28 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
3 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रमको प्रस्तावको ढाचा आवेदन फारमहरु 2078-10-28 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
4 प्रस्तावपत्र ढाँचा ब्लक विकास कार्यक्रम आवेदन फारमहरु 2078-05-09 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्