लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

रोल्पा

सूचना/समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 ब्लक विकास कार्यक्रम संघ सशर्त प्रस्ताव छनोट सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार 2080-10-07 Agriculture Knowledge Centre Rolpa विवरण हेर्नुहोस्
2 प्रस्ताव आव्हानको सूचना । सूचना/समाचार 2080-08-17 कृषि ज्ञान केन्द्र,रोल्पा विवरण हेर्नुहोस्
3 ब्लक विकास क्षेत्र निर्धारणको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना सूचना/समाचार 2080-05-26 कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पा विवरण हेर्नुहोस्
4 वैकल्पिक ना. प्रा. स को करार नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धमा सूचना/समाचार 2079-03-07 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
5 मौरी प्रवर्धन कार्यक्रमको सूचना सूचना/समाचार 2079-02-16 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
6 कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकको करार परीक्षाको पशु सेवा तर्फ स्वीकृत नामावली सूचना/समाचार 2078-12-24 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
7 कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकको करार सेवा, चौथो तह अन्तर्गत कृषि तर्फ सिफारिस योग्यताक्रम नामावली सूचना/समाचार 2078-12-22 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
8 कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकको करार सेवा, चौथो तह अन्तर्गत कृषि तर्फ नियुक्ति सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरिएको बारे सूचना/समाचार 2078-12-22 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
9 सूचना सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 2078-12-22 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
10 बिभिन्न कार्यक्रमको दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरिएको बारे सूचना/समाचार 2078-12-20 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
11 सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सहिद, द्वन्द पिडित, पूर्व जनमुक्तिसेना तथा लोकतान्त्रिक योद्धा परिवार र सुकुम्बासी समुदायकाका लागि कृषि उत्पादनमूलक रोजगार कार्यक्रम सूचना/समाचार 2078-12-16 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
12 ना.प्रा.सा कृषि सेवा प्राविधिकको लिखित परीक्षाको नतीजा प्रकाशित गरिएको सूचना सूचना/समाचार 2078-12-14 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
13 ना.प्रा.सा पशु सेवा प्राविधिकको लिखित परीक्षाको नतीजा प्रकाशित गरिएको सूचना सूचना/समाचार 2078-12-14 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
14 निजी तथा सामुदायिक प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरणको दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित सूचना/समाचार 2078-11-08 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
15 संघीय शसर्त कार्यक्रम र महिला लक्षित विशेष कृषि कार्यक्रमको सूचना प्रकाशित गरिएको बारे सूचना/समाचार 2078-10-28 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
16 मिसन कार्यक्रम र कृषि विकास कार्यक्रमको सुचना प्रकासन गरिएको सूचना सूचना/समाचार 2078-10-14 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
17 कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकको करार परीक्षाको कृषि तर्फ स्वीकृत नामावली सूचना/समाचार 2078-10-03 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
18 कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकको करार परीक्षाको पशु सेवा तर्फ स्वीकृत नामावली सूचना/समाचार 2078-10-03 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
19 मिति २०७८/०९/०७ मा प्रकाशित विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धि सूचना सूचना/समाचार 2078-09-07 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
20 आ.व. २०७८/७९ को साना सिचाई कार्यक्रमको सूचना सूचना/समाचार 2078-07-30 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
21 आ.व.२०७७/७८ को मिसन (क्रमागत )को सूचना प्रकाशित गरिएको बारे सूचना/समाचार 2078-07-30 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
22 मिति २०७८/०७/०९ मा बिभिन्न कार्यक्रमको प्रकाशित सूचना सूचना/समाचार 2078-07-09 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
23 लसुन प्याज प्रवर्द्धन,कोभिड विशेष मागमाआधारित,र बिउ आत्म निर्भर कार्यक्रम काे प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धि सुचना सूचना/समाचार 2078-05-21 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
24 ब्लकबिकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना सूचना/समाचार 2078-05-04 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
25 प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रम सन्चालनको लागि प्रास्ताव आह्वानकाे सुचना सूचना/समाचार 2077-12-31 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
26 मिसन कार्यक्रम र रोड करिडोर कार्यक्रम छनौट भएको सुचना सूचना/समाचार 2077-10-23 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
27 ब्लकबिकास कार्यक्रमको अनुदानग्राही छनौट भएको सुचना सूचना/समाचार 2077-10-07 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
28 महिला उधमी,प्रतिफलमा आधारित ,चक्लाबन्दी, फलफूल बिरुवा रोपन अभियान सहयोग कार्यक्रम सूचना सूचना/समाचार 2077-08-09 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
29 आरन ब्यबस्थान सहयोग कार्यक्रम सूचना/समाचार 2077-07-26 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
30 रोड कोरिडोर तथा अभियानमुखी मिसन कार्यक्रम सूचना/समाचार 2077-07-26 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
31 स्थानीय तहको सहकार्यमा कारार खेति कार्यक्रम सूचना/समाचार 2077-07-03 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
32 आयमुलक कृषि बन प्रबर्धन कार्यक्रम र कृषि पढेका युवाहरुलाई उद्यमशीलता अनुदान कार्यक्रम सूचना/समाचार 2077-07-03 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
33 ब्लक विकास कार्यक्रम समन्धि प्रस्ताब आव्हानको सूचना सूचना/समाचार 2077-06-07 Admin विवरण हेर्नुहोस्
34 प्रस्ताब आव्हानको सूचना सूचना/समाचार 2077-06-07 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्